Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Orangebag.nl

Via onze websites bieden wij producten aan en verkopen we deze. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de privacywetgeving. Dat betekent ondermeer dat we:

-Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
-Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
-Je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
-Wanneer we je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
-Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
-Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:    0413 294111 (maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
email:             info@orangebag.nl
online:            via het contactformulier op onze website
Post:               Orangebag.nl BV postbus 234 5460 AE Veghel

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-IP adres
-Accountgegevens
-IBAN
-Informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in een contactformulier
-Aankopen en retouren
-Wishlist en shopping bag inhoud
-Nieuwsbriefvoorkeuren
-Bonusvoorkeuren en -details

Doeleinden
We verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
-Om je de mogelijkheid te bieden items te bestellen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
-Om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop ervan.
-Om met je te communiceren door middel van email en / of telefoon en / of post.
-Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van je interesses
-Om je gegevens te verwerken voor deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt of onze dienstverlening te kunnen verbeteren
-Om je vragen te beantwoorden of een issue te behandelen via social media, email, per post of telefoon.
-Om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Verstrekking aan derden
We geven de door je verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van je aankoop. Zo maken we gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen en geven we de noodzakelijke gegevens door aan de bezorgdienst om je bestelling te bezorgen.

Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken zorgen we er door middel van een overeenkomst voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en niet meer hoeven te worden bewaard.

Verder zullen we de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. (Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een Nederlandse, Belgische en Duitse belasting-, politie-, of opsporingsdienst in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te overhandigen en / of inzage te verstrekken.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie hoofdstuk "cookiebeleid" (URL) op onze website voor informatie hierover.`

Beveiliging en bewaring
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen we dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van  wijzigingen op de hoogte bent.

Je gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Inzage in en wijzigen van persoonsgegevens
Om je persoonsgegevens in te zien en te wijzingen kun je contact opnemen met onze klantenservice via de volgende kanalen:

Telefonisch:  0413 294111 (maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)

email:           info@orangebag.nl
online:          via het contactformulier op onze website
Post:            Orangebag.nl BV postbus 234 5460 AE Veghel

Om misbruik te voorkomen vragen wij je bij je verzoek tot inzage om identificatie door het  meesturen respectievelijk versrekken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie je BSN en pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
We helpen je graag als je een vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Website:
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.